WAY TO PLAY vzw

Voetbalschool - techniektrainingen

Algemene voorwaarden Way to play VZW

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten (kampen, technische trainingen, after seasontrainingen), inschrijvingen en diensten van Way to play vzw, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder het nr BE0895441147.

Onze contactgevens zijn:
Way to play vzw

Boskouter 34, 2070 Burcht
+32 (0)488 76 10 88


Artikel 2: Doel en gebruik van de website

 1. De website, www.waytoplay.be, heeft als doel te informeren en alle inschrijvingen, bestellingen van kledij en betalingen te regelen.

 2. Alle informatie over de trainingen en voetbalkampen (trainingsmomenten, lidgelden, contactpersonen) is te vinden op deze website. Deze dient voor elke inschrijving geraadpleegd te worden.


Artikel 3: Inschrijving

 1. Elke inschrijving om deel te nemen aan onze trainingen en voetbalkampen moet verlopen via ons tabblad inschrijvingen dat op onze website staat. Daar vindt u de link naar onze inschrijvingspagina op Ledenbeheer. Om in te kunnen schrijven dient u eerst een profiel aan te maken op Ledenbeheer. Vervolgens kan u uw kind(eren) toevoegen aan uw profiel. Kinderen onder de 18 jaar kunnen niet zelf een profiel aanmaken om zich in te schrijven.

 2. Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

 3. Bij de inschrijvingen voor onze kampen krijgt u vanaf het 2de ingeschreven gezinslid voor hetzelfde kamp 15 euro korting.

 4. Way to play vzw voorziet voor elke deelnemer een sportongevallenverzekering voor de activiteit waarvoor er werd ingeschreven. Deze verzekering kan aangesproken worden voor sportongevallen die zich tijdens de trainingen of kampen voordoen op onze leslocatie.

 5. Way to play behoudt zich het recht om bepaalde inschrijvingen te weigeren.

 6. De inschrijvingen voor de technische trainingen eindigen automatisch na afloop van de laatste training. Er is geen automatische verlenging van de inschrijving. De inschrijvingen voor de technische trainingen dienen na elke sessie/cyclus opnieuw te gebeuren via ons portaal op ledenbeheer. Een mondelinge melding hiervan volstaat niet.

 7. Het ernstig en/of herhaaldelijk niet naleven van onze huisregels geeft Way to play vzw het recht om het lid direct te schorsen van verdere deelname aan de activiteit.


Artikel 4: Betaling

 1. Inschrijvingen voor kampen dienen direct online betaald te worden. Is er niet direct betaald dan is de inschrijving dus ook niet geldig.

 2. Betalingen voor de trainingen dien binnen de 5 dagen betaald te worden. Indien de betaling niet tijdig in orde wordt gebracht dan heeft Way to play vzw het recht om deze inschrijving te annuleren en de plaats aan iemand anders aan te bieden.

 3. Way to play vzw behoudt zich het recht om het lidgeld te verhogen. Deze wijzigingen zullen uiterlijk op 1 november en op 1 april via de website www.waytoplay.be gecommuniceerd worden. Er kunnen geen rechten geput worden uit eerder betaalde prijzen.


Artikel 5: annulatie/beëindiging van de inschrijving

5.1 annulatie door de klant

 1. Een annulatie dient steeds schriftelijk via mail worden doorgegeven aan . Mondelinge annulaties worden niet aanvaard.

 2. Bij een annulatie die minimum 14 dagen voor de aanvang van een kamp of een sessie trainingen wordt doorgegeven, rekent Way to play vzw steeds 25 euro annulatiekosten aan. Het resterende bedrag wordt teruggestort op de bankrekening van de klant.

 3. Bij een annulatie die minder dan 14 dagen voor de aanvang van een kamp of een sessie trainingen wordt doorgegeven, heeft de klant geen recht op een terugstorting. Enkel wanneer men een geldig doktersattest kan voorleggen, kan er een tegoed worden gegeven. Het doktersattest dient dan wel binnen de week na annulatie aan Way to play vzw te worden bezorgd door het via mail te sturen naar . Het tegoed dat de klant ontvangt komt dan overeen met het bedrag dat voor deze activiteit werd betaald min 25 euro annulatiekosten. Het tegoed kan worden gebruikt voor de inschrijving van een kamp of een sessie/cyclus technische trainingen.

 4. In geval van ziekte/blessure die tijdens een deelname aan het kamp is ontstaan, wordt er geen terugstorting gedaan en ook geen tegoed gegeven.

 5. In geval van annulatie van een reeds gestarte sessie/cyclus technische trainingen wegens langdurige ziekte/blessure dient er voor de inschreven persoon vóór de 3de training een geldig doktersattest doorgestuurd te worden naar . Alleen dan kan de helft van het betaalde lidgeld worden omgezet in een tegoed. Gaat dit niet binnen deze termijn dan kan er ook geen tegoed worden gegeven. Gaat het om een deelnemer die voor de 1ste keer heeft ingeschreven aan WTP Junior of WTP Professional en hierdoor dus een kledingpakket heeft ontvangen, dan wordt er nog 30 euro extra afgehouden van dit bedrag. Het tegoed kan worden gebruikt voor de inschrijving van een kamp of een sessie/cyclus technische trainingen.

 6. Way to play vzw stort geen geld terug of geeft geen tegoed bij afwezigheid van de deelnemer op de activiteit.

 7. Inschrijvingen zijn steeds persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is dus bij een annulatie niet mogelijk om een andere speler de plaats te laten innemen van de speler die wenst te annuleren.


5.2 annulatie door Way to play vzw

 1. Way to play vzw behoudt het recht om een training af te gelasten wegens weersomstandigheden en organisatorische redenen. Way to play vzw zal in deze situatie de weggevallen training aanbieden op een ander moment. Er is geen mogelijkheid tot terugstorting of tegoed indien de nieuwe datum niet uitkomt voor de deelnemer.

 2. Indien Way to play vzw door een geval van overmacht (pandemie, extreme weersomstandigheden, brand, oorlog…) een voetbalkamp niet kan laten doorgaan, dan krijgen de klanten die reeds betaald hebben een tegoed dat 2 jaar geldig is. Dit tegoed komt overeen met het volledige bedrag dat betaald is en kan gebruikt worden voor een inschrijving voor kampen en techniektrainingen van WTP Junior en WTP Professional. Indien de voorgestelde alternatieven om het tegoed in te schakelen niet van toepassing zijn op de klant, dan kan de klant een terugstorting aanvragen rekening houdend dat hier dan 25 euro administratiekosten van worden afgehouden.

 3. Indien Way to play vzw door een geval van overmacht de trainingen van WTP Junior of WTP Professional niet kan laten doorgaan dan wordt er in eerste instantie gekeken of de trainingen op een later tijdstip ingehaald kunnen worden. Dit moet dan wel binnen de vooraf bepaalde periode zijn. Voor de trainingen van het voorjaar wilt dit zeggen dat de trainingen nog ingepland kunnen worden in de maanden januari, februari, maart, april en mei. Voor de trainingen van het najaar wilt dit zeggen dat de trainingen nog ingepland kunnen worde in de maanden september, oktober, november en december. Trainingen die niet ingehaald kunnen worden in deze periodes vervallen dus door overmacht en zorgen ook niet voor het recht op een terugbetaling of een tegoed.


Artikel 6: Aansprakelijkheid

Way to play vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies/diefstal, materiële schade en ongelukken/blessures.

Artikel 7: Huisregels Way to play vzw

 1. spelers moeten tenminste 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn op het trainingsveld.

 2. spelers van de technische trainingen moeten steeds in de trainingsoutfit van Way to play vzw komen trainen. Spelers zonder geldige trainingskledij mogen niet meetrainen. Ontbrekende trainingskledij kan steeds bij Way to play vzw worden bijbesteld.

 3. spelers zijn verantwoordelijk voor hun eigen trainingskledij. Zorg er dus voor dat alle kledingstukken van initialen of naam zijn voorzien. Way to play kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/diefstal van de kledij.

 4. spelers mogen niet trainen met ijzeren studs. Indien een speler geen andere schoenen bij zich heeft dan mag hij niet meetrainen.

 5. spelers behandelen het materiaal (ballen, potjes, doelen… ) steeds met respect en leveren dit op het einde van de training steeds terug in.

 6. Way to play vzw voorziet bij een sessie van WTP Junior steeds 10 trainingen en bij een cyclus van WTP Professional 12 trainingen. De data van de trainingen worden op voorhand aan de deelnemers en ouders doorgegeven. Indien spelers hiervan een training missen, kunnen de spelers deze training niet op een andere locatie of een ander trainingsuur inhalen.

 

Artikel 8: wijzigingen Algemene voorwaarden

Way to play vzw kan deze verklaring steeds wijzigen. De laatste versie is beschikbaar op de website. De laatste wijziging gebeurde op 20/10/2023.